• ปีการศึกษา 2548
 • บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้แทนผู้รับอนุญาต บทหลวงสมภพ แซ่โก เป็นผู้จัดการ
  นางสาวสุชิสา เชาวน์ดี เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 832 คน บุคลากรครู 46 คน ครูต่างชาติ 1 คน
  บุคลากรสนับสนุน 18 คน มีการเรียนภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ
 • ปีการศึกษา 2549
 • บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 883 คน บุคลากรครู 41 คน บุคลากรสนับสนุน 2 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ และโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ด้านการเรียนการสอน
  ภาษาต่างประเทศและได้เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน
 • ปีการศึกษา 2550
 • บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 860 คน บุคลากรครู 48 คน บุคลากรสนับสนุน 17 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ มีการเรียนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน (สช.)
 • ปีการศึกษา 2551
 • บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 726 คน บุคลากรครู 45 คน บุคลากรสนับสนุน 17 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ มีการเรียนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน (สช.)
 • ปีการศึกษา 2552
 • บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 632 คน บุคลากรครู 45 คน บุคลากรสนับสนุน 17 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ มีการเรียนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน (สช.)
 • ปีการศึกษา 2553
 • บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 565 คน บุคลากรครู 38 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ มีการเรียนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน (สช.)
 • ปีการศึกษา 2554
 • บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 548 คน บุคลากรครู 35 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน ครูต่างชาติ 3 คน มีการเรียนภาษอังกฤษ
  โดยครูต่างชาติ มีการเรียนภาษาจีน โดยครูจากประเทศจีน (สช.) เปิดห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีครูต่างชาติเป็นผู้สอน ติดตั้งระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน
  Overhead Projector ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และห้องศูนย์การเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน
  ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณสนามเสาธง ทาสีสนามบาสเก็ตบอส ทำโครงหลังคาต่อเชื่อมโรงอาหาร 3 จุด
 • ปีการศึกษา 2555
 • บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  มีนักเรียนทั้งหมด 535 คน บุคลากรครู 30 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน ครูต่างชาติ 4 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน
  โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีครูต่างชาติ มีการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอน
  ครบทุกระดับชั้น
 • ปีการศึกษา 2556
 • บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงเอกราช สุขชาติ เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 539 คน บุคลากรครู 32 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน
  ครูต่างชาติ 5 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนได้สร้างสระว่ายน้ำ และใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ของโรงเรียนทักษะว่ายน้ำ ให้แก่นักเรียนในภาคเรียนที่ 2 และเปิดให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
 • ปีการศึกษา 2557
 • บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงเอกราช สุขชาติ เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 513 คน บุคลากรครู 37 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน
  ครูต่างชาติ 5 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนชุมชนพัฒนา และเปิดให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนให้บริการ
  เป็นที่ฝึกอบรมด้านการว่ายน้ำของชุมชนด้วย และโรงเรียนได้อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
  จัดบริเวณพื้นที่หน้าสระว่ายน้ำเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำหลังคาบริเวณหน้าสระว่ายน้ำ ทาสีสนามบาสเก็ตบอล
 • ปีการศึกษา 2558
 • บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 502 คน บุคลากรครู 31 คน บุคลากรสนับสนุน 14 คน
  มีครูต่างชาติ 4 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียน
  โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนชุมชนพัฒนา และเปิดให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนให้บริการเป็นสถานฝึกอบรม
  ด้านการว่ายน้ำให้แก่ชุมชน เปิดห้องเรีนย Gifted ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  จัดทำที่จอดรถสำหรับครูและผู้มาติดต่องานบริเวณหน้าห้องธุรการ
 • ปีการศึกษา 2559
  บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 513 คน บุคลากรครู 41 คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน
  มีครูต่างชาติ 4 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนชุมชนพัฒนา และเปิดให้บริการแก่นักเรียน
  ผู้ปกครอง ตลอดจนให้บริการเป็นสถานฝึกอบรมด้านการว่ายน้ำให้แก่ชุมชน
 • ปีการศึกษา 2560
 • บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 536 คน บุคลากรครู 40 คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน
  มีครูต่างชาติ 4 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนชุมชนพัฒนา และเปิดให้บริการแก่นักเรียน
  ผู้ปกครอง ตลอดจนให้บริการเป็นสถานฝึกอบรมด้านการว่ายน้ำให้แก่ชุมชน

 • ปีการศึกษา 2561
 • บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 568 คน บุคลากรครู 42 คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน
  มีครูต่างชาติ 6 คน มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.) มีห้องเรียน MEP (Mini English Program)
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนชุมชนพัฒนา และเปิดให้บริการแก่นักเรียน
  ผู้ปกครอง ตลอดจนให้บริการเป็นสถานฝึกอบรมด้านการว่ายน้ำให้แก่ชุมชน
 • ปีการศึกษา 2562
 • บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ผู้จัดการ ครูวิมล ร่วมจิตร์ เป็นผู้อำนวยการ
  บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา เป็นจิตตาภิบาล มีนักเรียนทั้งหมด 1,135 คน บุคลากรครู 71 คน บุคลากรสนับสนุน 23 คน
  มีครูต่างชาติ 9 คน มีการเรียนการสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ระดับปฐมวัย 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยุบรวมโรงเรียนชุมชนพัฒนา ระดับอนุบาลมาที่โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
  มีอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูต่างชาติจากประเทศจีน (สช.)
  มีห้องเรียน MEP (Mini English Program) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน Gifted
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีสระว่ายน้ำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
  ตลอดจนให้บริการเป็นสถานฝึกอบรมด้านการว่ายน้ำให้แก่ชุมชน จัดทำประตูทางเข้า - ออก และจัดระบบจราจรใหม่ภายในโรงเรียน

@ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 20/1 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-421-981 | โทรสาร : 037-421-981 ต่อ 201